www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Dokument 13. december 1994

FORLIGSERKLÆRING  [i]


Ved rettens formidling er den af redaktør Jørgen Dragsdahl ved Østre Landsret imod ansvarshavende chefredaktør Bent Falbert og administrerende chefredaktør Sven Ove Gade samt journalisterne Jakob Andersen og Vladimir Pimonov anlagte injuriesag blevet forligt på vilkår som nedenfor anført:

De sagsøgte beklager uforbeholdent over for sagsøgeren de i Ekstra Bladet’s artikler i årene 1992 og 1993 fremsatte udtalelser om redaktør Jørgen Dragsdahl, som i de nævnte artikler blev beskyldt for at have været spion respektive agent for KGB, for at have modtaget betaling fra KGB, samt for at have medvirket til spredning af disinformation for Sovjetunionen.

Ekstra Bladet betaler til sagsøgeren en af retten fastsat godtgørelse.

Ekstra Bladet betaler til sagsøgeren sagsomkostninger som af retten fastsat.

Parterne er enige om, at rettens fastsættelse af hvad der vil skulle tilsvares i godtgørelse og sagsomkostninger er endelig og ikke kan indbringes for Højesteret.

Nærværende erklæring offentliggøres i Ekstra Bladet inden en uge efter forligets indgåelse.

Parterne er forpligtet til ikke i forbindelse med forligets offentliggørelse at kommentere forliget og/eller sagen, ligesom de forpligter sig til ikke at offentliggøre de ovenfor nævnte af retten fastsatte beløb.

På vilkår som således udvist hæves den af sagsøgeren imod de sagsøgte anlagte injuriesag.

København den 13. december 1994

(Underskrevet af sagsøger og sagsøgte)[i] Efter næsten tre års behandling ved Østre Landsret i en injuriesag, som Jørgen Dragsdahl havde anlagt mod Ekstra-Bladet, blev videre sagbehandling af juristerne anset for unødvendig og følgende erklæring blev underskrevet af parterne. Efter votering besluttede tre dommere senere erstatningens størrelse samt fastlagde sagsomkostninger.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk